Dysleksja

Dysleksja, kiedyś wyśmiewana jako wymysł rodziców do uzasadnia­nia trudności w nauce własnych pociech, definiowana jako zaburzenie tej części mózgu, w której zachodzi proces przetwarzania graficznych znaków liter i cyfr widzianych na kartce, obecnie jest kategoryzowana jako specyficzna trudność w nauce, która może upoważniać dziecko do orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ocenia się, że średnio jedno dziecko w klasie jest dotknięte dysleksją w stopniu, któ­ry znacząco utrudnia mu naukę.
Rodzice muszą walczyć, żeby u dziecka rozpoznano dysleksję, po­nieważ nie wszyscy nauczyciele to potrafią.

Wiele objawów przed okresem, w którym dziecko zaczyna czytać, powinno uczulić rodziców na prawdopodobieństwo wystąpienia dysleksji. Zwróć uwagę na dziecko, które:

•        Zaczęło późno mówić i uporczywie przekręca wyrazy i wyrażenia.

•        Ma utrzymujące się trudności z drobnymi czynnościami, w których trzeba rozróżniać lewą i prawą stronę.

•        Wykazuje dużą niezgrabność ruchową podczas zabaw na boisku – skakania, przeskakiwania, kopania piłki.

•        Ma trudności z koncentracją.

•        W rodzinie są osoby, o których wiadomo, że są dyslektyczne.

Objawy te mogą wskazywać na dysleksję, ale nie są jej wyznacznika­mi. Gdyby tak było, mój syn nie potrafiłby czytać, a tymczasem, gdy miał pięć i pół roku, czytał na swój wiek doskonale, a nie umiał zawią­zać sznurowadeł.W szkole dyslektyczne dziecko ma wielkie trudności w opanowaniu pisania i czytania, większe, niż wynikałoby to z jego ogólnej inteligen­cji. Uczeń z dysleksją uporczywie odwraca litery i cyfry, ma trudności z zapamiętaniem sekwencji, takich jak kolejność dni tygodnia, oraz z koncentracją, nie potrafi zawiązać sznurowadeł i w końcu, czemu nie należy się dziwić przy tylu niepowodzeniach, jest stale sfrustrowany i rozkojarzony.
Brytyjskie Towarzystwo Dysleksji rekomenduje, aby osoby z dysleksją były nauczane przez wykwalifikowanych nauczycieli stosujących ustruk- turalizowany, multisensoryczny program nauki pisania i czytania. Od rodziców oczekuje się, że nie tylko będą wykonywać z dzieckiem okre­ślone ćwiczenia, ale przede wszystkim będą dbać o jego poczucie wła­snej wartości. Rodzice powinni nagradzać wszelkie postępy dziecka, za­chęcać do wysiłku i jak najwięcej czasu spędzać na głośnym czytaniu. Dyslektyczne dzieci często doskonale radzą sobie z komputerami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.