Zaburzenia mowy i rozwoju językowego

Występuje bardzo wiele zaburzeń mowy, funkcji językowych, moto­ryki, które mogą stwarzać trudności w nauce. Niektóre problemy z mową uwarunkowane są okresową głuchotą (na skutek nawracają­cych zapaleń ucha) we wczesnym okresie życia. Są też dzieci, u których zaburzenia mowy występują razem z innym rodzajem niesprawności lub są przez tę niesprawność spowodowane. Silne jąkanie lub seple­nienie uniemożliwia poprawną komunikację. Niektóre zaburzenia funkcji językowych lub afazje występują samodzielnie i nie są związa­ne z innymi chorobami.

W pewnych przypadkach dziecko nie potrafi posługiwać się słowa­mi w sposób zrozumiały dla otoczenia, w innych nie jest w stanie zro­zumieć rozmowy albo pojęć abstrakcyjnych, takich jak czas, emocje. Zaburzenia mowy i rozwoju językowego mogą współwystępować z in­nymi problemami, między innymi z dysleksją czy dyspraksją (trudno­ści w wykonywaniu ruchów niezbędnych przy mówieniu lub w innych czynnościach, jak pisanie, rysowanie, podskakiwanie, bieganie).

Instytucja, która pomaga dzieciom w przezwyciężaniu trudności w mowie i języku, nazywa się AFASIC – Overcoming Speech Impair­ments.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.